ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္

ကုန္းေဘာင္ေခတ္ အတြင္းမွာ နန္းစံခဲ့တဲ့ မင္းဆက္ ၁၁ ဆက္။

၁။ အေလာင္းမင္းတရား (ဦးေအာင္ေဇယ်) (နန္းစံ ၁၇၅၂ -၁၇၆၀)

၂။ ေနာင္ေတာ္ၾကီး (နန္းစံ ၁၇၆၀- ၁၇၆၃)

၃။ ဆင္ျဖဴရွင္ (နန္းစံ ၁၇၆၃-၁၇၇၆)

၄။ စဥ့္ကူးမင္း (နန္းစံ ၁၇၇၆-၁၇၈၂)

၅။ ေဖာင္းကားစားမင္း (နန္းစံ ၁၇၈၂ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း နန္းစံ ရက္ ၇ ရက္)

၆။ ပဒံုမင္း (ေျမဒူးမင္း-ဘိုးေတာ္ဘုရား) (နန္းစံ ၁၇၈၂-၁၈၁၉)

၇။ စစ္ကိုင္းမင္း (နန္းစံ ၁၈၁၉-၁၈၃၇)

၈။ သာယာ၀တီမင္း (နန္းစံ ၁၈၃၇-၁၈၄၆)

၉။ ပုဂံမင္း (နန္းစံ ၁၈၄၆-၁၈၅၃)

၁၀။ မင္းတုန္းမင္း (နန္းစံ ၁၈၅၃-၁၈၇၈)

၁၁။ သီေပါမင္း (နန္းစံ ၁၈၇၈-၁၈၈၅)

ကုန္းေဘာင္ေခတ္-ရႈ။

ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ျပဇယား

ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ျပ ဇယား

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: